هر لیست نقطه مبادله ارز

  • 2022-03-27

می توان گفت که مبادله تفاوت نرخ بهره در معامله دو ارز است, با خرید یک ارز از نرخ بهره بالا و فروش ارز نرخ بهره پایین, شما را به تفاوت نرخ ارز دریافت, در مورد مخالف شما پرداخت خواهد شد. نقطه مبادله تفاوت بین نرخ دریافت و نرخ سود پرداخت است.

در اینجا ما هر جفت ارز نقطه مبادله پشتیبانی شده توسط جم فارکس را معرفی می کنیم. لطفا به معاملات با هدف مبادله اشاره کنید که یکی از امتیازات کسب شده در فارکس است.

※ حداکثر به یک مقدار مرجع تبدیل می شود. این نوسان روز به روز در بازار پس مراقب باشید.

جفت ارز -->Swap Long (In case of 1Lot) --> -->Swap Short (In case of 1Lot) >
2022/12/06 14: 05 نقطه زمانی
اسکسو -0.92000 (تقریب ا-0.619 دلار در روز) -0.56000 (تقریب ا-0.377 دلار در روز)
اودکاد -4.64000 (تقریب ا-3.412 دلار در روز) -2.64000 (تقریب ا-1.942 دلار در روز)
اودچف -1.20000 (تقریب ا-1.271 دلار در روز) -4.30000 (تقریب ا-4.554 دلار در روز)
اودجپی 2.60000 (تقریبا 1.896 دلار در روز) -9.16000 (تقریب ا-6.681 دلار در روز)
اودنزد -7.49000 (تقریب ا-4.728 دلار در روز) -2.55000 (تقریب ا-1.610 دلار در روز)
اودسجدی -22.10000 (تقریب ا-16.289 دلار در روز) -18.64000 (تقریب ا-13.739 دلار در روز)
اودوس -2.10000 (تقریب ا-2.100 دلار در روز) -1.50000 (تقریب ا-1.500 دلار در روز)
برتجبیبی -1.59000 (تقریب ا-1.936 دلار در روز) -4.59000 (تقریب ا-5.590 دلار در روز)
کاکور -0.54000 (تقریب ا-0.566 دلار در روز) -0.51000 (تقریب ا-0.535 دلار در روز)
کادچف 2.05000 (تقریبا 2.171 دلار در روز) -8.96400 (تقریب ا-9.494 دلار در روز)
کادجپی 4.00000 (تقریبا 2.918 دلار در روز) -10.11000 (تقریب ا-7.374 دلار در روز)
هاندجوب -3.50000 (تقریب ا-2.553 دلار در روز) -2.00000 (تقریب ا-1.459 دلار در روز)
شرکت -15.97100 (تقریب ا-11.772 دلار در روز) 3.72700 (تقریبا 2.747 دلار در روز)
داکسور -1.27000 (تقریب ا-1.331 دلار در روز) -1.17000 (تقریب ا-1.227 دلار در روز)
داوود -2.90000 (تقریب ا-2.900 دلار در روز) -2.70000 (تقریب ا-2.700 دلار در روز)
اسکور -0.54000 (تقریب ا-0.566 دلار در روز) -0.42000 (تقریب ا-0.440 دلار در روز)
یورو -6.99000 (تقریب ا-4.701 دلار در روز) -2.52000 (تقریب ا-1.695 دلار در روز)
یورکاد -12.05000 (تقریب ا-8.862 دلار در روز) 3.74000 (تقریبا 2.751 دلار در روز)
یورچف -3.69000 (تقریب ا-3.908 دلار در روز) -4.79000 (تقریب ا-5.073 دلار در روز)
یورو بی پی -5.40000 (تقریب ا-6.577 دلار در روز) 1.01000 (تقریبا 1.230 دلار در روز)
یورجپی -1.98000 (تقریب ا-1.444 دلار در روز) -2.80000 (تقریب ا-2.042 دلار در روز)
یورمکسن -589.28200 (تقریب ا-29.873 دلار در روز) 244.16900 (تقریبا 12.378 دلار در روز)
اورنوک -75.50400 (تقریب ا-7.534 دلار در روز) 4.68300 (تقریبا 0.467 دلار در روز)
اورنزد -10.66000 (تقریب ا-6.730 دلار در روز) -1.77000 (تقریب ا-1.117 دلار در روز)
یورپلن -138.07800 (تقریب ا-1.007 دلار در روز) 49.73200 (تقریبا 0.363 دلار در روز)
یورسک -276.54000 (تقریب ا-26.321 دلار در روز) -74.17000 (تقریب ا-7.060 دلار در روز)
یورو -32.16200 (تقریب ا-23.706 دلار در روز) -13.47500 (تقریب ا-9.932 دلار در روز)
یورو دلار 0.21000 (تقریبا 0.210 دلار در روز) 0.28000 (تقریبا 0.280 دلار در روز)
یورزار -465.48000 (تقریب ا-26.568 دلار در روز) 107.51000 (تقریبا 6.136 دلار در روز)
اف ایکس جی پی -0.75000 (تقریب ا-0.913 دلار در روز) -0.47000 (تقریب ا-0.572 دلار در روز)
پوند -3.85000 (تقریب ا-2.589 دلار در روز) -0.94000 (تقریب ا-0.632 دلار در روز)
پوند -4.25000 (تقریب ا-3.126 دلار در روز) -1.32000 (تقریب ا-0.971 دلار در روز)
پوند -0.77000 (تقریب ا-0.815 دلار در روز) -7.20000 (تقریب ا-7.625 دلار در روز)
پوند 5.48000 (تقریبا 3.997 دلار در روز) -12.84000 (تقریب ا-9.366 دلار در روز)
پوند -11.87000 (تقریب ا-7.494 دلار در روز) -4.22000 (تقریب ا-2.664 دلار در روز)
پوند -27.11900 (تقریب ا-19.989 دلار در روز) -21.08600 (تقریب ا-15.542 دلار در روز)
پوند به دلار -3.94000 (تقریب ا-3.940 دلار در روز) -0.55000 (تقریب ا-0.550 دلار در روز)
گبپزار -34.44800 (تقریب ا-19.662 دلار در روز) 11.92100 (تقریبا 6.804 دلار در روز)
هنگ کنگ 0.43200 (تقریبا 0.315 دلار در روز) -1.63800 (تقریب ا-1.195 دلار در روز)
هاندجوب -1.77000 (تقریب ا-0.228 دلار در روز) -1.89000 (تقریب ا-0.243 دلار در روز)
جی پی ای -1.94000 (تقریب ا-0.014 دلار در روز) -2.04000 (تقریب ا-0.015 دلار در روز)
امکسنجپی 0.63400 (تقریبا 0.462 دلار در روز) -1.18900 (تقریب ا-0.867 دلار در روز)
نسوس -1.32000 (تقریب ا-1.320 دلار در روز) -1.32000 (تقریب ا-1.320 دلار در روز)
نوکجپی -0.90900 (تقریب ا-0.663 دلار در روز) -2.20900 (تقریب ا-1.611 دلار در روز)
نوکسک -2.89000 (تقریب ا-0.275 دلار در روز) -8.83700 (تقریب ا-0.841 دلار در روز)
انکشاف -3.44000 (تقریب ا-2.530 دلار در روز) -4.13000 (تقریب ا-3.037 دلار در روز)
نظدچف 1.74300 (تقریبا 1.846 دلار در روز) -4.75000 (تقریب ا-5.031 دلار در روز)
اندروید -0.90000 (تقریب ا-0.656 دلار در روز) -3.76000 (تقریب ا-2.743 دلار در روز)
نانوایی -21.01300 (تقریب ا-15.488 دلار در روز) -22.34700 (تقریب ا-16.471 دلار در روز)
فارسی -0.88000 (تقریب ا-0.880 دلار در روز) -1.33000 (تقریب ا-1.330 دلار در روز)
اس & فشار -0.44000 (تقریب ا-0.440 دلار در روز) -0.33000 (تقریب ا-0.330 دلار در روز)
سک جپی -0.87600 (تقریب ا-0.639 دلار در روز) -1.42100 (تقریب ا-1.036 دلار در روز)
هاست لینوکس -1.86000 (تقریب ا-1.357 دلار در روز) -3.08900 (تقریب ا-2.253 دلار در روز)
فارسی -3.98000 (تقریب ا-2.927 دلار در روز) -3.03000 (تقریب ا-2.228 دلار در روز)
کمیته 4.68000 (تقریبا 4.957 دلار در روز) -9.95000 (تقریب ا-10.538 دلار در روز)
هاست لینوکس -33.43000 (تقریب ا-4.792 دلار در روز) -86.83000 (تقریب ا-12.446 دلار در روز)
ویکیپدیا -12.07000 (تقریب ا-1.553 دلار در روز) -35.38000 (تقریب ا-4.552 دلار در روز)
هاست لینوکس 0.29000 (تقریبا 0.212 دلار در روز) 0.23000 (تقریبا 0.168 دلار در روز)
دانلود کاتالوگ -504.11000 (تقریب ا-25.556 دلار در روز) 195.62000 (تقریبا 9.917 دلار در روز)
فارسی 12.11000 (تقریبا 1.208 دلار در روز) -90.41000 (تقریب ا-9.021 دلار در روز)
فارسی -95.23000 (تقریب ا-0.695 دلار در روز) 20.44000 (تقریبا 0.149 دلار در روز)
فارسی 39.00000 (تقریبا 3.712 دلار در روز) -225.25000 (تقریب ا-21.439 دلار در روز)
دلار -12.39000 (تقریب ا-9.132 دلار در روز) -13.23000 (تقریب ا-9.751 دلار در روز)
هاست لینوکس -618.57000 (تقریب ا-4.512 دلار در روز) 128.67000 (تقریبا 0.939 دلار در روز)
زعفران پوشال / خرداد -32.55000 (تقریب ا-18.578 دلار در روز) 12.51000 (تقریبا 7.140 دلار در روز)
جنگ جهانی دوم -1.31000 (تقریب ا-1.310 دلار در روز) -4.32000 (تقریب ا-4.320 دلار در روز)
زاگوسد -1.67000 (تقریب ا-8.350 دلار در روز) 0.20000 (تقریبا 1.000 دلار در روز)
هاست لینوکس -11.28000 (تقریب ا-11.280 دلار در روز) 7.69000 (تقریبا 7.690 دلار در روز)
اکسپتوس -5.28000 (تقریب ا-5,280. 000 دلار در روز) -5.98000 (تقریب ا-5,980. 000 دلار در روز)
زرجپی -0.97000 (تقریب ا-0.708 دلار در روز) -2.30000 (تقریب ا-1.678 دلار در روز)

[روش محاسبه مقدار پول در روز] 100000 برابر حداقل تعداد امتیاز-نرخ بهره-نرخ ارز * حجم ارز(لات)

(مثال برای محاسبه) جفت ارز AUD / CAD تعداد زیادی 0.1 LOT ・طولانی(خرید) 100000 × 0.00001 × 1.36 × 92.00(CADJPY رای)× 0.1 = مورد +12Yen/روز ・کوتاه(فروش) 100000 × 0.00001 × -7.84 × 92.00(CADJPY رای)× 0.1 = مور د-72Yen/روز

[درباره بازتاب مبادله] "بخش جمعه + شنبه و یکشنبه بخش, در مجموع 3 روز به ارزش" خواهد شد به حساب در زمان سرور شنبه منعکس 0:00.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.